Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś, o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe
Walter Bagehot
WYSOKIE
STANDARDY
KSZTAŁCENIA
RZETELNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP


Specjalistka od zasad bezpieczeństwa w pracy w trakcie nadzoru BHP.
Skontaktuj się z naszym specjalistą od BHP i PPOŻZapoznaj się z naszą ofertą

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp określa Kodeks pracy, Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy bhp właściwe dla wykonywania prac w różnych branżach.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należą:

  • zorganizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawanie polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń
  • reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników
  • zapewnienie rozwoju spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy
  • uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych
  • zapewnienie wy konania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
  • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy

Pracodawca powinien znać, w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bhp (art. 207 § 3). Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp, a koszty podejmowanych przez pracodawcę działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą obciążać pracowników.

Kodeks pracy nakłada także na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o:

  • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu u życiu pracowników
  • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia wyżej wymienionych zagrożeń
  • pracownikach wyznaczonych do:  udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika jest także zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników. Należy też zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników lub innych osób, pracodawca jest zobowiązany umożliwić im podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa - nawet bez porozumienia z przełożonym - na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.


Jeśli potrzebujesz firmy, która pomoże Ci spełnić wszystkie wymagania związane z BHP, skontaktuj się z nami. "PROGRES" świadczy usługi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej - m. in. szkolenia bhp i ppoż dla pracodawców i pracowników; więcej informacji w zakładce "Oferta".