Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś, o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe
Walter Bagehot
WYSOKIE
STANDARDY
KSZTAŁCENIA
RZETELNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Czy szkolenia BHP dla pracowników są obowiązkowe?


Notes z napisem Szkolenia BHP, laptop, telefon i karteczki
Skontaktuj się z naszym specjalistą od BHP i PPOŻZapoznaj się z naszą ofertą

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna - tak, są obowiązkowe i to niezależnie od stanowiska pracy. Tak samo dotyczy to budowlańców, jak i osoby pracujące za biurkiem (chociaż oczywiście inny jest w tym przypadku zakres szkoleń). Wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Przede wszystkim taki obowiązek wynika z zapisów Kodeksu Pracy. W Art. 2373 jest napisane, że "Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.". Znajduje się tam również przepis dotyczący obligatoryjnego zorganizowania przez pracodawcę szkolenia BHP "Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie."

Warto jeszcze dodać, że pracownik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze szkoleniami BHP przygotowującymi do pracy. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy i muszą być przeprowadzone w czasie pracy.

Jak powinno wyglądać szkolenie BHP pracownika?


Przepisy dotyczące szkoleń BHP znajdują się we wspomnianym wyżej Kodeksie Pracy, ale podstawowym źródłem wiedzy w tej dziedzinie jest inny dokument: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny prac".

Dokument ten stanowi między innymi o tym, że "szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.", o tym, że szkolenie BHP dzieli się na szkolenie wstępne (czyli pierwsze szkolenia, przed podjęciem pracy) i szkolenie okresowe (powtarzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy), o czasie trwania szkoleń itd.

W Rozporządzeniu można znaleźć również ramowe programy szkolenia dla pracodawców oraz pracowników. Osobne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby oraz pracowników administracyjno-biurowych.

Czy wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy może się przydać pracownikowi?


Odpowiadając na to pytanie warto zapoznać się z informacją podaną przez serwis bezpieczniwpracy.pl - zgodnie z danymi z Państwowej Inspekcji Pracy prawie 75% wypadków przy pracy, które miały miejsce w 2013 roku, zostało spowodowanych przez niewłaściwe zachowanie pracownika, niewłaściwe wykorzystanie urządzeń lub niestosowanie sprzętu ochronnego.

Z powyższych danych jednoznacznie wynika, że szkolenia BHP pracowników są potrzebne. Bezpieczeństwo w pracy jest sprawą kluczową, a dzięki prawidłowemu przeszkoleniu pracowników w tym zakresie można uniknąć niepotrzebnych wypadków.