Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś, o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe
Walter Bagehot
WYSOKIE
STANDARDY
KSZTAŁCENIA
RZETELNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Zasady BHP w szkole


Skontaktuj się z naszym specjalistą od BHP i PPOŻZapoznaj się z naszą ofertą

Szkoła to - dla uczęszczających do niej uczniów - miejsce nauki i spotkań z rówieśnikami; dla nauczycieli i pozostałego personelu - środowisko pracy. Ważne, aby było to miejsce bezpieczne, dlatego należy sumiennie przestrzegać obowiązujących w placówkach oświatowych przepisów BHP.

Zasady BHP w szkole regulowane są w głównej mierze przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69).

Za bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz na zajęciach prowadzonych poza budynkami szkolnymi odpowiada dyrektor danej placówki. Co najmniej raz w roku powinien on dokonać kontroli warunków korzystania z obiektów należących do szkoły - sprawdzić, czy zapewniają one bezpieczeństwo i higienę. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, którego kopię dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

Uczniowie siedzący przed biurkami w szkole

Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien być tak skonstruowany, by uwzględnić potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Uczniowie powinni mieć możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach placówki oświatowej.

W widocznym miejscu szkoły powinien znajdować się plan ewakuacji, z wyraźnie zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Teren szkoły winien być ogrodzony. Na jej terenie ważne jest zapewnienie właściwego oświetlenia, równych dróg, przejść i boisk, instalacji do odprowadzenia ścieków i wody deszczowej.

Odpowiednio przygotowane, utrzymywane w czystości i funkcjonale pomieszczenia sanitarnohigieniczne, a także właściwie utrzymane pozostałe pomieszczenia szkoły (z właściwym oświetleniem, wentylacją i ogrzewaniem), to podstawa sprawnego funkcjonowania placówki. Sprzęty wykorzystywane w szkole dostosowane powinny być do wymagań ergonomii.

Nauczyciele również powinni znać zasady BHP


Dużą rolę w przestrzeganiu zasad BHP w szkole, mają zatrudnieni w niej nauczyciele. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, nauczyciele nadzorują także swoich wychowanków podczas przerw w zajęciach. Pedagodzy - szczególnie ci, którzy prowadzą zajęcia w warsztatach, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego - podlegają przeszkoleniom w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie w sprawie BHP w szkole określa także zasady funkcjonowania warsztatów, laboratoriów, pracowni oraz stanowisk praktycznej nauki zawodu; przedstawia wytyczne wedle których należy przygotowywać i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne, zawody sportowe, wycieczki szkolne; formułuje także zasady postępowania w przypadku wypadków.

Na pewno warto, aby grono pedagogiczne zapoznało się z obowiązującymi przepisami BHP. Pomóc w tym mogą szkolenia BHP dla nauczycieli. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i życzymy bezpiecznego roku szkolnego!