Największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś, o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe
Walter Bagehot
WYSOKIE
STANDARDY
KSZTAŁCENIA
RZETELNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Zasady i przepisy BHP na budowie


Budowlaniec podczas pracy na budowie.
Skontaktuj się z naszym specjalistą od BHP i PPOŻZapoznaj się z naszą ofertą

Prowadzenie prac budowlanych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wypadku przy pracy, dlatego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest tutaj kwestią nie do przecenienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych) wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej, zaś nadzór BHP na budowie sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu swoich obowiązków.

Przepisy BHP na budowie to temat, którego nie da się streścić w jednym artykule. Tutaj zarysujemy pokrótce tematykę pracy na wysokościach oraz używania maszyn podczas prac budowlanych.


Praca na wysokościach


Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokościach najlepiej stosować środki ochrony zbiorowej - takie jak balustrady, siatki ochronne czy siatki bezpieczeństwa. Jedynie w przypadku, kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, sięgnąć należy po środki ochrony indywidualnej - np. szelki bezpieczeństwa.

Najczęściej stosowany środek ochrony zbiorowej - balustrada, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą ma być wypełniona w taki sposób, aby zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczone balustradą muszą być przejścia usytuowane powyżej 1 metra nad ziemią. Stosuje się także ten sposób zabezpieczenia w przypadku krawędzi stropów nie obudowanych ścianami, a także dla ogrodzenia stref niebezpiecznych, gdzie istnieje ryzyko spadania z wysokości przedmiotów.

Budowlaniec na placu budowy

Należy pamiętać, że pracownicy wykonujący czynności w pobliżu krawędzi płaskiego dachu lub dachu o nachyleniu do 20% muszą także posiadać odpowiednie zabezpieczenie, które ma zapobiec upadkowi z wysokości. Tym bardziej osoby wykonujące prace na dachu o nachyleniu powyżej 20% - są one obowiązane stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne (można też zastosować rusztowania ochronne).

Warto dodać, że każde przejście o pochyleniu większym niż 15% powinno być zaopatrzone w mocowane poprzecznie listwy lub schody (o szerokości co najmniej 0,75 m z przynajmniej jednostronnym zabezpieczeniem balustradą).


Praca z maszynami i innymi urządzeniami elektrycznymi


Maszyny i inne urządzenia techniczne muszą być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Można z nich korzystać, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji oraz jeżeli przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi zostały sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną co najmniej raz w roku powinny być poddawane próbie obciążenia.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być w pełni sprawne, stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone oraz obsługiwane przez przeszkolone osoby. Każdy operator lub maszynista żurawi, kierowca wózka i innych maszyn o napędzie silnikowym, powinien posiadać wymagane kwalifikacje.

Kiedy podczas pracy zauważone zostanie uszkodzenie maszyny, należy ją niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do posługiwania się nimi.

Praca na budowie.

Ważne też, aby stanowiska pracy operatorów maszyn, które nie posiadają kabin, były zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami - w taki jednak sposób, aby nie ograniczać widoczności operatorowi.

Haki do przemieszczania ładunków powinny mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej osoba posiadająca odpowiednie ku temu kwalifikacje powinna oceniać stopień zużycia haków i ustalać ich przydatność do dalszej pracy.

Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2 m od poruszających się po nich pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi , a także wyposażone mają być w prowadnice kół dla pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna zaś przekraczać 5 km/h.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub stosami składowanych materiałów powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Nie można składować materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego. Zabronione jest także przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym. Nie należy pozostawiać zawieszonego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej zakończeniu. Nie wolno podnosić żurawiem przedmiotów o nieznanej masie, ani też podnosić ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia.


Dlaczego tak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP na budowie?


Zasady BHP na budowie muszą być przestrzegane. Konsekwencją nie stosowania się do przepisów BHP na placu budowy mogą być groźne dla zdrowia i życia wypadki. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać częste szkolenia BHP na budowie. Każdy pracownik, od najwyższego do najniższego szczebla, powinien znać obowiązujące go zasady BHP i stosować się do nich.

W przypadku, kiedy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, istotne jest powołanie koordynatora BHP na budowie. Ważne, aby precyzyjnie określić zakres jego obowiązków i uprawnień. Dzięki temu poprawimy stopień bezpieczeństwa prowadzonych prac.

Bezpieczeństwo na budowie to priorytet. Jeżeli szukają Państwo firmy, która poprowadzi szkolenia w zakresie zasad BHP w budownictwie lub zapewnia nadzór i inne usługi BHP, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.